Ledelsespolitik

Ledelsespolitik

GIBO´s kunder skal opleve høj kvalitet og professionalisme ved enhver kontakt med GIBO´s medarbejdere. Produkter, der fremstilles af GIBO, skal være fuldt leveret, til tiden og på det kvalitetsniveau som forventes af kunden.

 

God kvalitet starter med holdningen hos hver medarbejder. GIBO ansætter og udvikler derfor medarbejdere med viljestyrke og evne til at holde et højt kvalitetsniveau i eget arbejde. GIBO skal være en attraktiv arbejdsplads med mulighed for personlig udvikling og vi vil løbende søge at fastholde og rekruttere medarbejdere, der er i risiko for udstødning af arbejdsmarkedet.

Vi vil sikre et godt arbejdsmiljø og leve op til vores forpligtelse til at reducere antallet af ulykker og arbejdsrelaterede sygdomme.

GIBO´s ledelsessystem er certificeret i henhold til EN/ISO 9001, EN/ISO 14001 og ISO 45001 som er grundlaget for virksomhedens kerneværdier. Kerneværdierne bygger på troværdighed, engagement og langsigtede relationer, som GIBO´s medarbejdere er forpligtet til at udvise i alle afdelinger og på alle niveauer i virksomheden.

GIBO´s ledelsessystem skal klart og tydeligt dokumentere sammenspillet mellem virksomhedens processer. Et tæt samarbejde og en klar kommunikation mellem kunder, leverandører og medarbejdere skal sikre, at GIBO altid foreslår og leverer den optimale løsning til kundens behov.

GIBO er forpligtet til at levere produktet i overensstemmelse med de aftalte specifikationer og til tiden. Mål for levering og kvalitet skal være klart defineret.

Via en detaljeret planlægning af nye projekter samt en løbende overvågning og analyse af data kan potentielle kvalitetsproblemer forebygges. GIBO vil arbejde systematisk med at indsamle feedback og udnytte og lære af de indhentede erfaringer.

Gibo´s ledelsessystem vil løbende blive forbedret for at sikre en fortsat kundetilfredshed og værdiskabelse. Konkrete mål for forbedringer i alle funktioner og på alle niveauer i organisationen, vil blive etableret.

Gibo´s ledelsessystem vil indarbejde sunde forretningsmæssige principper og skal til enhver tid være simpelt opbygget, let læseligt, forståeligt og brugervenligt såvel teknisk som administrativt.

GIBO vil analysere virksomhedens miljø-og arbejdsmiljømæssige forhold gennem en systematisk kortlægning.

GIBO skal have kendskab til og overholde den lokale lovgivning, lovkrav fra myndighederne og generelle krav fra industrien i forhold til miljø og arbejdsmiljø. Virksomheden vil forebygge forurening og skabe miljøforbedringer gennem et implementeret og certificeret ledelsessystem i henhold til EN/ISO 14001.

GIBO vil sortere affald på en effektiv måde, hvor materialer genbruges i størst muligt omfang. Ikke genanvendeligt affald vil blive bortskaffet sikkert og på en miljømæssig korrekt måde.

GIBO vil være i stand til at vejlede kunderne om virksomhedens produkter og processer i forhold til miljøet.

Investeringer i processer vil hos GIBO, inden for de finansielle ramme, sigte imod anvendelsen af en renere teknologi og bedre arbejdsmiljø.

GIBO vil åbent kommunikere sin politik til offentligheden, interessegrupper og andre personer, der arbejder for og på virksomhedens vegne. Alle medarbejdere skal have kendskab til politikken, så de er i stand til at handle i overensstemmelse hermed.